• اولویت ۱: ۳ پلتفرم از مجتمع های خیام شامل بلوک های (۵B65, 5B72 – 5B66, 5B71 – 5B67, 5B68, 5B69, 5B70, 5B125)
 • اولویت ۲: ۲ پلتفرم از مجتمع های خیام شامل بلوک های (۵B73, 5B74, 5B75 – 5B76, 5B77, 5B78, 5B79)
 • اولویت ۳: ۳ پلتفرم از مجتمع های فردوسی شامل بلوک های (۵B80, 5B81, 5B82 – 5B83, 5B84, 5B85 – 5B86, 5B87, 5B88, 5B89)
 • اولویت ۴: ۲ پلتفرم از مجتمع های فردوسی شامل بلوک های (۵B90, 5B91, 5B92, 5B93 – 5B94, 5B95, 5B96, 5B97)
 • اولویت ۵: ۳ پلتفرم از مجتمع های حافظ شامل بلوک های (۵B44, 5B45 – 5B50, 5B51 – 5B46, 5B52)
 • اولویت ۶: ۵ پلتفرم از مجتمع های حافظ شامل بلوک های (۵B47, 5B48, 5B49 – 5B61, 5B62 – 5B63, 5B64 – 5B58, 5B59, 5B60 – 5B54, 5B55, 5B56, 5B57)
 • اولویت ۷: ۱ پلتفرم از مجتمع های خیام شامل بلوک های (۵B124, 5B123, 5B122, 5B53)
 • اولویت ۸: ۳ پلتفرم از مجتمع های مولوی شامل بلوک های (۵B23, 5B24, 5B25 – 5B26, 5B27, 5B28 – 5B29, 5B30)
 • اولویت ۹: ۱ پلتفرم از مجتمع های عطار شامل بلوک های (۱B96, 1B97, 1B98, 1B99)
 • اولویت ۱۰: ۳ پلتفرم از مجتمع های سعدی شامل بلوک های (۵B98, 5B99, 5B100, 5B101, 5B126, 5B127 – 5B108, 5B109, 5B110, 5B111, 5B128, 5B129 – 5B118, 5B119, 5B120, 5B121)
 • اولویت ۱۱: ۲ پلتفرم از مجتمع های مولوی شامل بلوک های (۵B39, 5B40 – 5B41, 5B42)
 • اولویت ۱۲: ۳ پلتفرم از مجتمع های مولوی شامل بلوک های (۵B32, 5B33, 5B35 – 5B34, 5B36, 5B37 – 5B38)
 • اولویت ۱۳: ۱ پلتفرم از مجتمع های عطار شامل بلوک های (۱B106, 1B107)
 • اولویت ۱۴: ۲ پلتفرم از مجتمع های عطار شامل بلوک های (۱B121 – 1B100, 1B101, 1B102 – 1B104, 1B105, 1B103) و ۴ پلتفرم از مجتمع های رودکی شامل بلوک های (۱B80, 1B81 – 1B84, 1B85 – 1B88, 1B89 – 1B92, 1B93)
 • اولویت ۱۵: ۴ پلتفرم از مجتمع های پروین اعتصامی شامل بلوک های (۱B108, 1B109, 1B110, 1B64 – 1B111, 1B112 – 1B115 – 1B116, 1B117, 1B118, 1B119)
 • اولویت ۱۶: ۵ پلتفرم از مجتمع های ابوریحان شامل بلوک های (۱B66, 1B67 – 1B68, 1B69, 1B70 – 1B71, 1B72 – 1B73, 1B74, 1B75, 1B76, 1B77 – 1B78, 1B79, 1B48)
 • اولویت ۱۷: ۴ پلتفرم از مجتمع های رودکی شامل بلوک های (۱B82, 1B83 – 1B86, 1B87 – 1B90, 1B91 – 1B94, 1B95)
 • اولویت ۱۸: ۳ پلتفرم از مجتمع های ابن سینا شامل بلوک های (۱B55, 1B56, 1B57 – 1B58, 1B59, 1B60 – 1B61, 1B62, 1B63, 1B124)
 • اولویت ۱۹: ۳ پلتفرم از مجتمع های         شامل بلوک های (۱B53, 1B54 – 1B51, 1B52, 1B42, 1B43 – 1B44, 1B45, 1B46)
 • اولویت ۲۰: ۵ پلتفرم از مجتمع های         شامل بلوک های (۱B28, 1B29 – 1B30, 1B31, 1B32 – 1B33, 1B34, 1B35, 1B36 – 1B18, 1B19 – 1B20, 1B21, 1B22, 1B23, 1B122)
 • اولویت ۲۱: ۳ پلتفرم از مجتمع های         شامل بلوک های (۱B7, 1B8 – 1B4, 1B5, 1B6 – 1B1, 1B3)
 • اولویت ۲۲: ۳ پلتفرم از مجتمع های         شامل بلوک های (۱B9, 1B10, 1B11 – 1B12, 1B13, 1B14, 1B120 – 1B15, 1B16, 1B17)

 

هر چند که شرکت عمران و مجموعه وزارت راه و شهرسازی مدعیست تمامی واحدهای فاز۱۱ در تمامی زون ها را تا پایان سال۹۶ افتتاح خواهد کرد اما به گفته کارشناسان، در بهترین حالت و در صورت فعالیت بی وقفه شرکت پیمانکار می توان انتظار افتتاح ۱۷ اولویت اول این لیست را در سال ۹۶ داشت.
فلذا زمان دقیق برای تحویل هیچ یک از واحدها اعلام نشده است و بر مبنای این اولویت ها می توان زمان تحویل را حس زد.