محله آرمانشهر فاز ۱۱ واقع در ناحیه ۳ این فاز قرار دارد. افتتاح و تحویل واحدهای این محله در چند اولویت صورت می گیرد.

  • اولویت اول از مجتمع های خیام: بلوک های ۶۵ – ۶۶ – ۶۷ – ۶۸- ۶۹ – ۷۰ – ۷۱ – ۷۲ – ۱۲۵ زون۵
  • اولویت دوم از مجتمع های خیام: بلوک های ۷۳ – ۷۴ – ۷۵ -۷۶ – ۷۷ – ۷۸ – ۷۹ زون۵
  • اولویت سوم از مجتمع های فردوسی: بلوک های ۸۰ – ۸۱ – ۸۲ – ۸۳ – ۸۴ – ۸۵ – ۸۶ – ۸۷ – ۸۸ – ۸۹ زون۵
  • اولویت چهارم از مجتمع های فردوسی: بلوک های ۹۰ – ۹۱ – ۹۲ – ۹۳ – ۹۴ – ۹۵ – ۹۶ – ۹۷ زون۵
  • اولویت پنجم از مجتمع های حافظ: بلوک های ۴۴ تا ۶۴ زون ۵
  • اولویت ششم از مجتمع های خیام: بلوک های ۱۲۲ – ۱۲۳ – ۱۲۴ – ۵۳ زون
  • اولویت هفتم از مجتمع های سعدی: بلوک های ۹۸ – ۹۹ – ۱۰۰ – ۱۰۱ – ۱۲۶ – ۱۲۷ – ۱۰۸ – ۱۰۹ – ۱۱۰ – ۱۱۱ – ۱۲۸ – ۱۲۹ – ۱۱۸ – ۱۱۹ – ۱۲۰ – ۱۲۱ زون ۵