خریدار مسکن مهرفاز۸ پردیس

خریدار آپارتمان های مسکن مهر پردیس در فاز ۱۱و۸ بعد از استعلام از مدارک یک ساعته و نقدی
۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲ تماس