فاز ۸ کلید تحویل پروژه رکن اسکان بین الملل

طبقه دوم کلید تحویل

اقساط ۵ماه پرداخت شده

اماده سکونت

پارکینگ+انباری

۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸ بافهمی