فاز ۸ پردیس پروژه زیر ساخت آرین

طبقه دوم .فول امکانات

واحد کلید نخورده خیابان توسکا۴

خرید مستقیم از مالک.

شماره تماس ۰۹۱۲۴۴۵۶۲۴۸