فروش فاز ۸ پروژه جهاندیده A کلید تحویل با عرصه

فروش فاز ۸ پروژه جهاندیده A کلید تحویل با عرصه

سند ۵برگی و سند عرصه دارد و تسویه

طبقه دوم آماده سکونت

اقساط به روز

تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

قیمت ۸۴۵ میلیون نقد

شماره تماس ۰۹۱۹۵۰۰۰۸۶۲