قبول درخواست مالکان مسکن مهر در جلسه با فرماندار پردیس

✅ قبول درخواست های مالکان مسکن مهر در جلسه مشترک با فرماندار شهرستان پردیس
جلسه مسکن مهر✅ نکته جالب عدم پذیرش یکی از این درخواست های به حق و کاملا امکان پذیر مردم می باشد.