معرفی فاز ۱۱ پردیس

معرفی فاز ۱۱ پردیس

فاز ۱۱ مسکن مهر پردیس معروف به دره آرا مشتمل بر بیش از ۵۶۰ بلوک ۵۹ واحدی می باشد که هر بلوک ۱۴ طبقه ۴ واحدی و یک طبقه همکف ۳ واحدی دارد. این فاز توسط بلوار ۴۰ متری خروجی از تونل سلام که شهر پردیس را به فاز ۱۱ متصل می کند به دو بخش جنوبی و شمالی تقسیم می کند.

این فاز به ۵ زون تقسیم شده است که در نقشه بالا با خطوط مشکی از هم متمایز شده اند. زون های ۱ و ۵ در بخش شمالی بلوار اصلی و زون های ۲ و ۳ در بخش جنوبی بلوار هستند. زون ۴ هم به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است. اما این تقسیم بندی نهایی این فاز نیست و نخواهد بود. همانطور که در برگه های صورتجلسه انتخاب واحد محل بلوک شما به اینش کل آروده شده است (۵B50) که عدد قبل از حرف B نمایانگر شماره زون و عدد بعد از آن شماره بلوک است، قسمتی هم برای مثال نوشته شده است بلوک شما در محله ۵ از ناحیه ۳ فاز ۱۱ می باشد. که این محله بندی معیار تحویل واحدها نیز می باشد.

برای مثال ۴۵۰۰ واحدی که از همه واحدها زودتر افتتاح می شوند، به محله ای به نام ایرانشهر معروف هستند که تمامی زون ۴ شمالی و بلوک های ۱ تا ۲۲ زون ۵ را شامل می شود و در نقشه محله ۱ از ناحیه ۳ نام گذاری شده است. ترتیب تحویل واحدها هم بر مبنای تحویل محله ای واحدهاست. هر محله پس از قرارگیری در اولویت تحویل به بخش های مختلفی تقسیم می شود و خود در چندین مرحله تحویل می گردد. برای مثال اولویت ۴۵۰۰ واحد محله ایرانشهر خود در ۵ مرحله تحویل می گردد. محلات و نواحی این فاز با رنگ های مختلفی از هم تفکیک شده اند.

در مجموع این فاز ۳ ناحیه دارد که ناحیه ۱ مشتمل بر ۴ محله است و ناحیه ۲ مشتمل بر ۳ ناحیه و در نهایت ناحیه ۳ مشتمل بر ۵ محله است.