کلیه واحدهای قبلی فروخته شده است

کلیه واحدهای قبلی فروخته شده است . و قیمت ها افزایش داشته. با تشکر