استارت متروی تهران- پردیس زده شد

استارت متروی تهران- پردیس زده شد .