اولویت های افتتاح و تحویل تمام واحدهای فاز ۱۱ اعلام شد

اولویت ۱: ۳ پلتفرم از مجتمع های خیام شامل بلوک های (۵B65, 5B72 – 5B66, 5B71 – 5B67, 5B68, 5B69, 5B70, 5B125) اولویت ۲: ۲ پلتفرم از مجتمع های خیام شامل بلوک های (۵B73, 5B74, 5B75 – 5B76, 5B77, 5B78, 5B79) اولویت ۳: ۳ پلتفرم از مجتمع های فردوسی شامل بلوک های (۵B80, 5B81, 5B82 […]