تامین اعتبار مسکن مهر

رئیس سازمان برنامه و بودجه بارها وعده کمک به تکمیل زیرساخت واحدهای مسکن مهر را داده ولی اتفاقی نیفتاده است و گزارش‌ها نیز حاکی است معاون‌اول رئیس‌جمهور بارها برای تأمین اعتبار مسکن مهر به این سازمان نامه نوشته است. از اولین نشست و جلسه برای تکمیل و تامین خدمات زیربنایی مسکن مهر که در اواسط […]