کارنامه مسکن مهر پردیس_ از فازهای نیمه کاره تا مدیران مردود

بررسی آمار رسمی حاکی است، مجموع پیشرفت فیزیکی مسکن مهر پردیس ۷۶ درصد بوده و از ۸۲ هزار واحد آن تاکنون حدود ۱۳ هزار واحد افتتاح شده است. پیشرفت خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر این شهر به ترتیب ۵۲ و ۴۱ درصد است. از مجموع ۸۲ هزار و ۴۸۵ واحد مسکن مهر پردیس تاکنون […]