ظرفیت ثبت نام مسکن ملی در شهر جدید پردیس تکمیل شد

ظرفیت ثبت نام مسکن ملی در شهر جدید پردیس تکمیل شد