کارنامه مسکن مهر پردیس_ از فازهای نیمه کاره تا مدیران مردود

بررسی آمار رسمی حاکی است، مجموع پیشرفت فیزیکی مسکن مهر پردیس ۷۶ درصد بوده و از ۸۲ هزار واحد آن تاکنون حدود ۱۳ هزار واحد افتتاح شده است. پیشرفت خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر این شهر به ترتیب ۵۲ و ۴۱ درصد است.

از مجموع ۸۲ هزار و ۴۸۵ واحد مسکن مهر پردیس تاکنون ۱۳۳۳۹ واحد افتتاح شده و مجموع پیشرفت پروژه‌های این طرح در فازهای ۳، ۵، ۹ جدید، ۹ قدیم، ۸، ۱۱ و شهر ایوانکی ۷۶٫۲۷ درصد است.

بر این اساس ۹۰۶۳ واحد تعداد واحدهای تعهد شده در فاز ۳ است که ۸۸۵۵ واحد آن افتتاح شده و ۹۹٫۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. ۹۰۶۳ واحد این فاز مرحله اتمام فونداسیون، ۹۰۳۱ واحد مرحله اسکلت، ۸۹۱۵ واحد مرحله اتمام سفتکاری و ۸۸۵۵ از مرحله نازک کاری عبور کرده‌اند.

در فاز ۵ بالغ بر ۶۲۳۲ واحد با پیشرفت فیزیکی ۶۶٫۸۷ درصدی در حال ساخت است. ۱۶۲۹ واحد از این فاز در مرحله اتمام نازک‌کاری، ۳۷۳۸ واحد در مرحله اتمام سفتکاری، ۶۱۸۸ واحد در مرحله اتمام اسکلت و ۶۲۳۲ واحد در مرحله اتمام فونداسیون قرار دارد. هیچکدام از واحدهای این فاز تاکنون افتتاح نشده است.

در فاز ۹ جدید نیز هنوز هیچکدام از ۳۱۹۰ واحد آن افتتاح نشده و پیشرفیت فیزیکی واحدهای این فاز ۶۹٫۳۰ درصد است. در فاز ۹ جدید به ترتیب ۳۱۹۰ واحد، ۳۱۹۰، ۲۱۰۳ و ۹۶۷ واحد در مراحل اتمام فونداسیون، اسکلت، سفتکاری و نازک‌کاری قرار دارد.

۳۹۳۷ واحد نیز در فاز ۹ قدیم پیشرفت فیزیکی ۶۸٫۹۴ درصدی دارد. ۳۹۳۷ واحد این فاز در مرحله اتمام فونداسیون، ۳۶۶۹ واحد در مرحله اتمام اسکلت، ۲۷۲۱ واحد در مرحله اتمام سفتکاری و ۱۷۶۵ واحد در مرحله اتمام نازک کاری قرار دارد. در این فاز نیز مانند فازهای ۵ و ۹ جدید تا امروز هیچ واحدی افتتاح نشده است.

در فاز ۸ که چند وقتی است متراژهاش باعث گرفتاری‌های فراوانی برای متقاضیان آن شده ۲۶ هزار و ۱۸۴ واحد در حال ساخت است. پیشرفت فیزیکی این واحدها ۶۴٫۷۲ درصد است.

از کل واحدهای این فاز بالغ بر ۲۵۲۱۰ واحد در مرحله فونداسیون، ۲۳۱۷۴ واحد در مرحله اسکلت، ۱۷۴۸۶ در مرحله سفتکاری و ۹۵۱۴ واحد در مرحله نازک‌کاری قرار دارد. هیچداک از واحدهای این فاز نیز افتتاح نشده است.

در فاز ۱۱ یا همان کوزو ۳۳۳۳۵ واحد با پیشرفت فیزیکی ۸۲٫۶۵ درصدی در حال ساخت است. ۴۴۸۴ واحد این فاز چند پیش افتتاح شد.

۳۲۶۸۶ واحد این فاز در مرحله فونداسیون، ۳۲۳۹۱ واحد در مرحله اسکلت، ۲۹۷۹۷ واحد در مرحله سفتکاری و ۲۴۰۳۱ واحد در مرحله نازک‌کاری قرار دارد.

در ایوانکی نیز ۵۴۴ واحد در حال ساخت ۶۲٫۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این تعداد واحد در مرحله اتمام فونداسیونف ۵۴۴ واحد در مرحله اسکلت، ۳۶۰ واحد در مرحله سفتکاری و ۱۵۲ واحد در مرحله نازک کاری قرار دارد. تاکنون هیچکدام از واحدهای مسکن مهر ایوانکی افتتاح نشده است.

*پیشرفت صفر درصدی خدمات زیربنایی فاز ۹ جدید

به گزارش ساکنین مسکن مهر، بررسی آمار مربوط به وضع فیزیکی تاسیسان زیربنایی و آماده‌سازی پروژه‌های مسکن مهر حاکی از واقعیت‌های تلخی در مدیریت ضعیف دولتمردان است. گرچه پیشرفت فیزیکی تاسیسات زیربنایی و آماده‌سازی فاز ۳ (شامل شبکه فاضلاب، شبکه آب، شبکه گاز، شبکه برق، شبکه مخابرات) ۹۰ درصد است، اما در فاز ۹ جدید که انبوه‌سازان متولی ساخت آن هستند این پیشرفت صفر درصد است.

در فاز ۵ پبشرفت تاسیسات زیربنایی شامل شبکه فاضلاب، شبکه آب، شبکه گاز، شبکه برق، شبکه مخابرات به ترتیب ۴۹٫۷ درصد، ۴۵٫۴، ۷، ۹٫۳ و صفر درصد است.

در فاز ۹ قدیم نیز شبکه فاضلاب ۸۹٫۸ درصد، شبکه آب ۵۵٫۸ درصد، شبکه گاز ۶۸ درصد، شبکه برق ۴۲٫۹ و شبکه مخابرات صفر درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در فاز ۸ پیشرفت فیزیکی شبکه فاضلاب ۸۱٫۴ درصد، شبکه آب ۸۹٫۴ درصد، شبکه گاز ۱۵ درصد، شبکه برق ۲۶٫۴ و شبکه مخابرات صفر درصد است.

کل پیشرفت فیزیکی تاسیسات زیربنایی فاز ۱۱ (کوزو) ۲۶٫۴ درصد است. پیشرفت فیزیکی شبکه فاضلاب این فاز ۳۲٫۸ درصد، شبکه آب ۲۹٫۷ درصد، شبکه گاز ۴۵ درصد، شبکه برق ۱۰ و شبکه مخابرات صفر درصد است.

در ایوانکی نیز شبکه فاضلاب، آب، گاز و برق ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای شبکه مخابرات هنوز کاری انجام نشده است.

پیشرفت آماده‌سازی پروژه‌های مسکن مهر در فازهای ۳، ۵، ۹ جدید، ۹ قدیم، ۸، ۱۱ و ایوانکی به ترتیب ۹۰ درصد، ۲۴٫۵، ۱۶٫۸، ۸۳، ۳۴٫۳، ۵۹٫۷ و ۹۵٫۸ درصد (در مجموع ۴۰ درصد) است. کل پیشرفت فیزیکی آماده‌سازی واحدهای مسکن مهر پردیس ۵۲٫۱ درصد است.

*پیشرفت ۴۱ درصد تاسیسات روبنایی مسکن مهر پردیس

بر اساس این گزارش، بررسی جدیدترین وضعیت فیزیکی پروژه‌های مسکن مهر در بحث خدمات روبنایی حاکی از آن است که در فاز ۹ جدید هیچ مدرسه، مسجد، مراکز درمانی، تجاری و کلانتری در حال ساخت نیست.

در فاز ۳ تعداد ۷ مدرسه با پیشرفت فیزیکی ۳۳٫۱۸ درصدی در حال ساخت است. ۴ مسجد این فاز ۸۰٫۱۵ درصد و ۵ مرکز تجاری نیز ۶۷٫۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. در این فاز مرکز درمانی و کلانتری ساخته نشده است.

در فاز ۵ هشت مدرشه با پیشرفت فیزیکی ۶۳٫۶۳ درصدی در حال ساخت است. در این فاز خبری از مراکز درمانی، تجاری و کلانتری نیست و ۲ باب مسجد آن ۳۳٫۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در فاز ۹ قدیم ۳ باب مدرسه ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و یک باب مسجد نیز ۶۲٫۴ درصد.

در این فاز ۲ مرکز تجاری با پیشرفت فیزیکی ۳۱٫۶۷ درصدی در حال ساخت است و هیچ مرکز درمانی و کلانتری در این فاز ساخته نشده است.

در فاز ۸ هشت مدرسه با پیشرفت ۶۱٫۳۵ درصدی در حال ساخت است. ۴ باب مسجد این فاز ۶۲٫۲۳ درصد و یک مرکز درمانی آن ۸۰٫۵۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

۶ مرکز تجاری  فاز ۸ بالغ بر ۷۷٫۲۹ درصد و تنها کلانتری آن ۸۲٫۵۶ درصد پیشرفت دارد.

در فاز ۱۱ نیز مانند فاز ۸ هشت مدرسه با پیشرفت ۵۸٫۹۲ درصدی در حال ساخت است. یک باب مسجد این فاز ۸۳٫۸ درصد و مرکز درمانی نیز ۳۹٫۲ درصد پیشرفت دارد. ۱۸ مرکز تجاری این فاز ۷٫۷۵ درصد پیشرفت دارد و کلانتری آن هم با ۸۳٫۸ درصد پیشرفت در حال ساخت است.

در ایوانکی خبری از مراکز درمانی، تجاری و کلانتری نیست. تنها مدرسه و مسجد این شهر نیز به ترتیب ۹۴٫۶ و ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در مجموع کل پیشرفت خدمات روبنایی واحدهای مسکن مهر پردیس ۴۱٫۵۸ درصد است
برچسب‌ها: فروش مسکن مهر پردیس